Follow Me

Close

Regulamin konkursu „Mój sposób na chillout”


§ 1. Postanowienia ogólne 

 1. Organizatorem konkursu jest Gamma PR, ul. Rzeplińska 5, 52-279 Karwiany (dalej: „Organizator”) na zlecenie firmy KROSS S.A.
 2. Wszelkie czynności związane z przeprowadzeniem konkursu, w tym wydaniem nagród, przeprowadza Organizator.
 3. Organizator jest przyrzekającym nagrodę w rozumieniu art. 921 Kodeksu cywilnego.
 4. Konkurs przeprowadzony jest w terminie od 10 czerwca 2016 do 19 czerwca do godz. 23:59.
 5. W konkursie nie mogą uczestniczyć pracownicy oraz członkowie rodzin Organizatora lub Kross S.A. Przez pracowników rozumie się osoby zatrudnione na podstawie dowolnego tytułu prawnego, w tym w ramach stosunku pracy lub pozostające w stosunku cywilnoprawnym. W konkursie nie mogą uczestniczyć również członkowie rodzin i pracownicy firm, wykonujących zlecenia dla Organizatora oraz Kross S.A.
 6. W konkursie mogą wziąć udział wyłącznie osoby, które w dniu jego rozpoczęcia ukończyły 18. rok życia i  posiadają pełną zdolność do czynności prawnych.
 7. Uczestnictwo w konkursie jest nieodpłatne i całkowicie dobrowolne.

§ 2. Zasady konkursu

 1. Uczestnikami konkursu (dalej „Uczestnicy”) mogą być osoby fizyczne, które w wyznaczonym przez organizatora terminie wykonają zadania konkursowe.
 2. Konkurs polega umieszczeniu w komentarzu pod wpisem konkursowym na blogu MyPinkPlum.pl  zdjęcia, obrazującego temat „Mój sposób na chillout”.
 3. Odpowiedzi na pytanie konkursowe należy udzielić w formie graficznej.
 4. Każdy uczestnik może tylko raz wziąć udział w konkursie.
 5. Organizator spośród osób, które udzielą odpowiedzi na pytanie wyłoni 1 laureata oraz 2 osoby wyróżnione (2. i 3. miejsce).
 6. Ocena kreatywności odpowiedzi będzie głównym kryterium wyboru laureata oraz osób wyróżnionych.
 7. Przesyłane komentarze akceptowane są przez blogerkę Magdę Mirkowicz – MyPinkPlum.
 8. W konkursie niedozwolone jest zgłaszanie odpowiedzi stanowiących naruszenie przepisów prawa lub dobrych obyczajów, w tym praw osobistych lub majątkowych osób trzecich, takich jak dobra osobiste, prawo do wizerunku lub prawa autorskie.
 9. Publikacja zwycięzcy nastąpi najpóźniej do 23 czerwca do godz. 20:00.

§ 3. Nagrody 

 1. Laureat otrzymuje rower marki Le Grand model Lille 6 w kolorze rubinowym o wartości 1699 zł brutto. W razie niedostępności danego koloru, Organizator zastrzega sobie prawo do jego zmiany. Osoby wyróżnione otrzymują zestawy akcesoriów rowerowych Le Grand o wartości 200 zł brutto (2. miejsce) oraz 100 zł brutto (3. miejsce).
 2. Organizator przyznaje laureatowi i osobom wyróżnionym dodatkowe nagrody pieniężne. Wysokość dodatkowej nagrody pieniężnej stanowi 11,11% wartości nagród otrzymanych przez Laureata i osoby wyróżnione. Kwota pieniężna, o której mowa powyżej, zostanie potrącona i rozliczona przez Organizatora przed wydaniem Laureatowi i osobom wyróżnionym. Nagrody na poczet zapłaty zryczałtowanego podatku dochodowego od osób fizycznych z tytułu uzyskania nagrody w Konkursie. Laureat i osoby wyróżnione są zobowiązane do podania Organizatorowi wszystkich danych niezbędnych do przeprowadzenia tego rozliczenia.
 3. Laureat i osoby wyróżnione zostaną wybrane przez jury, w skład którego wejdzie blogerka Magda Mirkowicz- MyPinkPlum oraz przedstawiciel organizatora.
 4. W celu otrzymania nagrody uczestnicy proszeni są o kontakt z Organizatorem za pomocą wiadomości mailowej. Nagroda zostanie przesłana do Laureata i osób wyróżnionych na koszt Kross S.A.
 5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za brak możliwości przekazania Nagrody z przyczyn leżących po stronie Laureata i osób wyróżnionych, a w szczególności w przypadku:
 • podania błędnych lub niepełnych danych adresowych do przekazania Nagrody,
 • nie poinformowania należycie Organizatora o zmianie danych adresowych Uczestnika, co uniemożliwiło doręczenie Nagrody.

§ 4. Reklamacje

 1. Wszelkie reklamacje związane z konkursem mogą być zgłaszane pisemnie na adres Organizatora (Gamma PR, ul. Agrestowa 139/18, 53-035 Wrocław).
 2. Reklamacje rozpatrywane są przez Organizatora w terminie do 14 dni od daty ich otrzymania.
 3. Reklamacje rozpatrywane są na podstawie Regulaminu oraz powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
 4. Osoba składająca reklamację zostaje powiadomiona o sposobie rozstrzygnięcia reklamacji za pomocą listu poleconego, wysłanej w terminie do 7 dni od daty rozpatrzenia reklamacji.
 5. Skorzystanie z procedury reklamacyjnej jest dobrowolne i nie jest warunkiem dochodzenia roszczeń na drodze sądowej.

§ 5. Dane osobowe

 1. Administratorem danych osobowych Uczestników jest firma Kross S.A., ul. Leszno 46, 06-300 Przasnysz. Dane przetwarzane są w celu przeprowadzenia konkursu, w tym wydania nagród oraz rozpatrywania ewentualnych reklamacji. Podanie danych jest dobrowolne, jednak niezbędne do uczestnictwa w akcji promocyjnej i otrzymania nagrody. Osobie, której dane dotyczą, przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 2. Kross S.A. powierzył przetwarzanie danych Uczestników Organizatorowi, Gamma PR, ul. Rzeplińska 5, 52-279 Karwiany, w celu i zakresie niezbędnym do realizacji akcji promocyjnej, w tym obsługi reklamacji i wydania nagród. Przekazanie danych Organizatorowi następuje podczas pozostawienia komentarza na blogu MyPinkPlum w systemie Disqus.

§ 6. Postanowienia końcowe

 1. W kwestiach nieuregulowanych Regulaminem zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.